Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov 

Povinně zveřejňované informace o škole

GDPR

Obecně o škole

Zaměstnanci

Organizace školního roku

   O škole

Naše škola poskytuje ákům základní vzdělání. Pedagogové mají bohaté zkušenosti se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a různými druhy podpůrných opatření např. se specifickými  poruchami učení, poruchami pozornosti, chování, áky s narušenou komunikační schopností nebo lehkým a středně  těkým  mentálním  handicapem, PAS a kombinovanými  vadami. Ve škole jsou zřízeny speciální třídy pro áky s různými druhy speciálních vzdělávacích potřeb. 

Brány  školy  se  poprvé  otevřely  v září 1955. Od doby uběhlo  mnoho času a škola zcela proměnila svou tvář - rozrostla  se,  zkrásněla.  Nyní  vyučování  probíhá  v 12 třídách,  na  výchově a vzdělání  se podílí  více jak 30 pedagogů včetně vedení školy, asistentek pedagoga a vychovatelek ŠD . 

Školu  utváří  přípravná třída ZŠpět tříd I. stupně ZŠ, tři třídy II. stupně ZŠ  a tři třídy vzdělávající dle ŠVP pro  ZŠ speciální .  Výuka  je  realizována  ve  velmi  pěkném,  moderním  prostředí.  Kadá  kmenová  třída    svoji  učebnu.  Odborné  předměty  jsou  vyučovány  v odborných  učebnách:  dvou interaktivních,  počítačové,  cvičné  kuchyni, specializované učebně  pro speciálně pedagogické nápravy a logopedii  a  školních  dílnách. Učitelé a áci vyuívají ve výuce 7 interaktivních tabulí.  K budově  patří  rozlehlý  školní  pozemek s  udrovanou  školní  zahradou. Ve  školním   roce  2002/ 2003  bylo  vybudováno nové  sportovní  hřiště  a  doskočiště  pro  skok daleký. Na jaře 2015 bylo provedeno kompletní zateplení budov v Nejdecké ul. a v roce 2018 byla zateplena budova odloučeného pracoviště, kde sídlí třídy ZŠ speciální. V červenci 2019 byla provedena demolice staré budovy cvičeben, která byla v havarijním stavu. Pro výuku tělesné výchovy škola vyuívá městskou sportovní halu, stadion ŠAK a další městská sportoviště.

                        zaci1    zaci2    zaci3

     

Domů