Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola pro děti se SVP

Od 1. září 2014 škola poprvé otevřela 1. třídu ZŠ vhodnou pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Nyní se ve třídách I. stupně se vzdělávají děti s vývojovými poruchami učení, s vývojovými poruchami chování (ADHD, ADD) a s narušenými komunikačními schopnostmi(vývojová dysfázie, poruchami autistického spektra) a lehkým mentálním postižením. Dětem je věnován individuální přístup v malém kolektivu (6 - 12 dětí) a speciálně pedagogická a logopedická péče.  

Vzdělávání se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu "Škola nemusí být problém", který je zpracován podle RVP ZV. Výuka čtení probíhá analyticko - syntetickou metodou s využitím slabikáře nakladatelství Nová škola a metodou splývavého čtení. Matematika je vyučovaná klasickou metodou s využitím prvků činnostního učení.
Do učebního plánu je zařazen předmět SPC - Speciálně pedagogická péče, který je zaměřen na kompenzaci poruch pozornosti, paměti, sluchového a zrakového vnímání a narušené komunikační schopnosti.


Počítáme. Počítáme a počítáme. Krokovací pás. Rozvoj grafomotoriky.
Pracujeme na interaktivní tabuli. Zatmění měsíce. Hudební výchova. Spolupracujeme.
Společné Vánoce. Keramická dílna. Už jsme čtenáři. Slečna asistentka nám pomůže.
   

Domů