Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola speciální

Základní škola speciální poskytuje základní vzdělávání pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kombinovaným mentálním s tělesným nebo smyslovým postižením a vadami řeči. Školní výuka je zaměřena na rozvoj dětí ve všech vzdělávacích oblastech. 
Ve škole pracují tři třídy ZŠ speciální, v každé třídě je zařazeno 5 žáků. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "Učíme se pro život".
Na počátku vzdělávání si děti osvojují pravidla školního režimu, předčtenářské a předmatematické dovednosti, základy sebeobsluhy a dílčí pracovní dovednosti. Důraz je kladen na rozvoj sociální komunikace. Posléze je podle schopností žáků vybírána vhodná metoda čtení, analyticko – syntetická nebo globální. Průběžně je procvičována hrubá a jemná motorika i grafomotorika. Podle individuálních možností každého dítěte je pak zvolena technika psaní. Jsou budovány matematické představy, postupně rozšiřován početní obor a matematické úkony. Estetické cítění a vnímání je rozvíjeno při hudebních a výtvarných činnostech. Děti se učí základním pracovním návykům, ze kterých pak vyplývá schopnost samostatné práce podle pokynů a spolupráce ve skupině. V neposlední řadě žáci získávají poznatky z oblasti společenského života, přírody, zdraví.

Velká péče je věnována rozvoji sociálních dovedností tak, aby se žáci dokázali přizpůsobit běžným situacím, orientovat se v nich a vyjádřit své potřeby.

Vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků je možnost doplnit vzdělávací program individuálním vzdělávacím plánem.

Speciální třída I. Pracujeme interaktivně. Den dětí - soutěžíme. Společné malování.
Učíme se počítat. Dýňový den. Učíme se psát. Spolupracujeme.
Den dětí. Pracujeme s tabletem. Jsme kamarádi. Stříháme a lepíme.
   

Domů