Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov

Přijímání žáků

Přijímání žáků:

Vzdělávací obor základní škola -
školní vzdělávací program "Škola nemusí být problém" zpracovaný podle RVP ZV

Přípravná třída ZŠ - školní vzdělávací program "Sluníčko" zpracovaný podle RVP PV

Vzdělávací obor základní škola speciální - školní vzdělávací program" Učíme se pro život" zpracovaný podle RVP pro ZŠ speciální

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ (školní vzdělávací program běžné ZŠ)

TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHAMI UČENÍ
Škola vzdělává v samostatných třídách podle vzdělávacího programu běžné ZŠ (RVP ZV) děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jako specifickými poruchami učení, komunikačními poruchami a PAS. Do třídy lze zapsat na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny děti s SPU, vývojovými poruchami pozornosti, ADHD a ADD
i poruchami komunikace. Nabízíme individuální přístup v malém kolektivu dětí a speciálně pedagogickou péči.


TŘÍDA PRO DĚTI S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 
Škola vzdělává zvlášť v samostatných třídách podle vzdělávacího programu ZŠ s upravenými výstupy (úroveň minimálních výstupů RVP ZV) děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jako lehké mentální postižení a jeho kombinace. Do třídy lze zapsat na základě doporučení SPC nebo PPP  děti s LMP a kombinovaným postižením s LMP ( např. poruchami pozornosti, komunikace a PAS). Nabízíme individuální přístup v malém kolektivu dětí, možnost zpracování IVP a speciálně pedagogickou péči.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ SPECIÁLNÍ (vzdělávací program ZŠ speciální)

TŘÍDA PRO DĚTI SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM A TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
Škola vzdělává v samostatných třídách podle vzdělávacího programu ZŠ speciální děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jako středně těžké a těžké mentální a kombinované postižení. Do třídy lze zapsat na základě doporučení SPC  děti s STMP, TMP a kombinovaným postižením. Nabízíme individuální přístup v malém kolektivu dětí, možnost zpracování IVP a speciálně pedagogickou péči.

V případě zájmu lze přijmout i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1. - 5. ročníku nebo žáky 1. - 9. ročníku s lehkým mentálním postižením.
( pro školní rok 2019/20 je v některých třídách kapacita naplněna či omezena)

Pro více informací se můžete obrátit na vedení školy na tel. čísle: 352 352 490 -1

Doklady potřebné pro přijetí:
písemná žádost zákonného zástupce, doporučení ke vzdělávání školského poradenského zařízení.

Děti mohou být přijaty v průběhu celého školního roku.