Vítá vás    
ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHODOV, NEJDECKÁ 254
Pracujeme společně. skola1Angličtina s kartičkami. skola2 Výjezd na farmu.
Osmá třída. Nástěnka Přípravná třída Vlativěda interaktivně Družina

Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov vzdělává děti a žáky v předškolním a základním školním vzdělávání. Její součástí jsou:

          Autistická třída

Školní rok 2019/2020


AKTUALITY

Provoz kanceláře školy v době uzavření bude v pondělí a středu od :  8:00 - 12:00 hod.

Informace od 8:00 - 16:00 hod na telefonním čísle: 731 151 826, pevná linka 8:00 - 12:00 hod - 352 352 490 -1.

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY            Informace k zápisu

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se uskuteční od 14. 4. do 20. 4. korespondenčně - e-mailem, datovou schránkou, doporučenou poštou nebo vhozením do schránky školy a 27. 4. lze fyzicky podat přihlášku ve škole. Veškeré informace získáte na telefonním čísle 731 151 826. Škola nemá spádovou oblast, tedy lze přijmout z Chodova   i okolních obcí.    
Vzhledem k tomu, že školská poradenská pracoviště jsou v současné době zatím zavřená na doporučení ke vzdělávání budeme čekat, až je budou moci vydat.

ZÁPIS DĚTÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Pro školní rok 2020/2021 budou přijímány přednostně děti s odkladem školní docházky a dále děti (s přirozeným odkladem) narozené od 1. září do 31. prosince 2014.
Zájemci o přijetí dítěte do přípravné třídy se mohou informovat na telefonním čísle:
352 352 490 nebo 731 151 826, e-mail: 
info@zschodov-nejdecka.cz

Zápis I. ročník: zápisní lístek                   Zápis přípravná třída: žádost o přijetí
                            žádost o přijetí
                            žádost o odklad školní docházky  

V tištěné podobě lze vyzvednout přhlášky v hlavní budově školy nebo ve schránce umístěné před budovou školy (vedle zvonků). Vzhledem k tomu, že poradenská pracoviště jsou v současné době zatím zavřená na doporučení ke vzdělávání budeme čekat než ho bude možné získat.

OŠETŘOVNÉ

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k nastalé situaci - uzavření škol, bude nutné, aby děti doma procvičovaly učivo, tak, aby nedocházelo k velkému propadu ve výuce a děti mohly s učiteli rychleji následně učivo dohnat. Prosíme Vás o součinnost.
Budeme pro děti průběžně připravovat domácí úkoly. Každá třída má připravené okénko s úkoly a pokyny k nim. Vstupte:

Domácí úkoly

UČÍME SE DOMA

Učíme se doma.

Učení, není mučení.

NAŘÍZENÍ STAROSTY MĚSTA CHODOVA

NAŘÍZENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
Zápis do 1. třídy a přípravné třídy proběhne od 14. 4. do 30. 4. místo do přípravné třídy si můžete rezervovat na telefonním čísle
731 151 826.
Zápis dětí do přípravné třídy 
Pro školní rok 2020/2021 budou přijímány přednostně děti s odkladem školní docházky a dále děti (s přirozeným odkladem) narozené od 1. září do 31. prosince 2014.
Zájemci o přijetí dítěte do přípravné třídy se mohou informovat na telefonním čísle:
352 352 490 nebo 731 151 826, e-mail:  info@zschodov-nejdecka.cz

Fotodokumentaci z akce naleznete na školním facebooku.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
V současné době je naplněna kapacita školní družiny.
Kriteria pro přijetí dítěte do školní družiny


PRŮBĚŽNÝ ZÁPIS DO TŘÍD
Škola je vhodná pro vzdělávání dětí s vývojovými poruchami učení,  s poruchami pozornosti, vývojově oslabenými kognitivními funkcemi a komunikačními poruchami. Výhodou je Individuální přístup pedagogů a snížený počet žáků ve třídách. Zmíněné podmínky snižují riziko neúspěšnosti při zvládání učiva v dalších ročnících základní školy. Škola není spádová, tudíž mohou být zapsány děti bez ohledu na bydliště.
Případné dotazy k přijímání dětí  zodpovíme na tel. čísle: 352 352 490, 731 151 826

PROJEKTOVÁ VÝUKA
Pat a MatStaré pověsti českéPříběhy včelích medvídků
Další foto naleznete na školní stránce na facebooku.

Projekt "Škola nemusí být problém II."
Naše škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. na období 2019–2021. Realizovaný projekt "Škola nemusí být problém II.", CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015915 se zaměřuje na: zlepšení kvality vzdělání a výsledků žáků v klíčových kompetencích formou projektových dnů, využití ICT ve vzdělávání, vzdělávání  pedagogických pracovníků (OSV, ICT, projektová výuka, matematická gramotnost a cizí jazyky) a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ
V případě zájmu lze v omezeném počtu přijmout i děti se speciálními vzdělávacími potřebami prvního až šestého ročníku (šk. rok 2019/2020) do speciálních tříd pro děti s poruchami učení (dyslektiky, dyskalkuliky, děti s poruchami řeči a ADHD) nebo do speciálních tříd pro děti s mentálním postižením a PAS.
Zájemcům bližší informace poskytneme na telefonním čísle: 731 151 826, 352 352 490.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Již šestým rokem škola přijímá děti do tříd se školním vzdělávacím programem běžné ZŠ. Třídy jsou zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ, jsou vhodné pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami s vývojovými poruchami učení, vývojovými poruchami chování (ADHD, ADD), narušenou komunikační schopností (vývojová dysfázie), souběžným postižením více vadami nebo autismem. Individuální přístup pedagogů a snížený počet žáků ve třídě snižuje riziko neúspěšnosti při zvládání učiva v dalších ročnících základní školy. Součástí školního vzdělávacího programu je předmět speciálně pedagogické péče.

Specifika vzdělávání a výchovy:
- snížený počet dětí ve třídě umožňuje individuální přístup k dítěti
- výuka speciálně pedagogickými metodami, do učebního plánu je zařazena speciálně pedagogická péče v rozsahu 1 hodin týdně
- tolerance k neklidnému chování dětí a žáků, které není ve větším kolektivu zvládnutelné
- zmírnění problémů v oblasti řeči a komunikace, motoriky a vnímání
Bližší informace poskytneme na tel. čísle: 352 352 490 - 491,  731 151 826
V případě zájmu je možné po předchozí domluvě navštívit výuku a prohlédnout si školní
prostory.


PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

Doklady potřebné pro přijetí: 
písemná žádost zákonného zástupce, doporučení školského poradenského zařízení. Děti mohou být přijaty v průběhu celého školního roku.

Druháci.Rehabilitační cvičení.Výuka v 1. třídě.

LOGOPEDICKÁ A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE
Pedagogové školy poskytují žákům individuální logopedickou a speciálně pedagogickou péči. Při práci využívají nové metody a postupy, pracují s dotykovým monitorem, interaktivními tabulemi a tablety. 

Logopedická péče. Logopedická péče.Logopedická péče.
Dotykový monitor. iPad v akci.Dotykový monitor.
Zajímavé odkazy

MŠMT

Město Chodov

Mezi stromy

Mapy.cz

Wikipedie

Užitečné 
weby
               
  Odyssea
  Logo 2

Realizace a výstupy projektů

Grantový projekt
Škola nemusí být problém

Výstupy projektu

 
Robotika v DDM.


školní mléko

recyklohraní                                 
Zájmová činnost

Z činnosti školních kroužků

Školní družina

Fotogalerie


hosted by ACTIVE 24