Vítá vás    
ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHODOV, NEJDECKÁ 254
Pracujeme společně. skola1Třeťáci skola2 Výjezd na farmu.
Mikulas Nástěnka Přípravná třída Den plný her SHM

Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov vzdělává děti a žáky v předškolním a základním školním vzdělávání. Její součástí jsou:

          Autistická třída


Školní rok 2018/2019
AKTUALITY
ŠKOLNÍ VÝLET
V úterý 18. června pojedeme na školní výlet do ZOO v Praze. Sraz účastníků je v 7:15 hod u sportovní haly, odjezd směr Praha v 7:30 hod. Vracet se budeme mezi 17:30 a 18:00 hod.

BAREVNÝ TÝDEN
V týdnu od 20. do 24. května jsme uspořádali barevný týden. Každý den v týdnu měl konkrétní barvu. Děkujeme rodičům za pomoc a spolupráci při výběru odblečení pro jednotlivé dny.

Barevný týden.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Zápis do první třídy výsledky zápisu  

Škola je vhodná pro vzdělávání dětí s vývojovými poruchami učení,  
s poruchami pozornosti, vývojově oslabenými kognitivními funkcemi a komunikačními poruchami.
Výhodou je Individuální přístup pedagogů a snížený počet žáků ve třídách. Zmíněné podmínky snižují riziko neúspěšnosti při zvládání učiva v dalších ročnících základní školy. Škola není spádová, tudíž mohou být zapsány děti bez ohledu na bydliště.

Případné dotazy k zápisu a přijímání dětí  zodpovíme na tel. čísle: 352 352 490, 731 151 826


Zápis dětí do přípravné třídy.
Pro školní rok 2019/2020 budou přijímány přednostně děti s odkladem školní docházky a dále děti (s přirozeným odkladem) narozené od 1. 9. 2013 - 31. 12. 2013.
Zájemci o přijetí dítěte do přípravné třídy se mohou informovat na telefonním čísle:
352 352 490 nebo 731 151 826, e-mail:  info@zschodov-nejdecka.cz

PROJEKTOVÁ VÝUKA
Od pondělí 11. do pátku 15. března ve škole probíhal tradiční projektový týden "Čteme pro radost" zaměřený rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti. Každá třída si zvolila své téma, kterému se tento týden napříč celou výukou věnovala. Žáci se například  seznamovali s konkrétními spisovateli, jejich díly, s různými literárními žánry nebo útvary. Letošní nejčastější volbou byla díla bratří Čapků, ale i zpracování tradičních "Starých pověstí českých", "Dětí z Bullerbynu" nebo "Robinsona Crusoe".

Pat a MatStaré pověsti českéPříběhy včelích medvídků
Další foto naleznete na školní stránce na facebooku.

Projekt "Škola nemusí být problém I."
Naše škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. na období 2017–2019. Realizovaný projekt "Škola nemusí být problém I.", CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007694 se zaměřuje na:Vzdělávání  pedagogických pracovníků (Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost a cizí jazyky), tandemovou výuku, předávání zkušeností pedagogů a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ
V případě zájmu lze přijmout i děti se speciálními vzdělávacími potřebami prvního až pátého ročníku (šk. rok 2018/2019) do speciálních tříd pro děti s poruchami učení (dyslektiky, dyskalkuliky, děti s poruchami řeči a ADHD) nebo do speciálních tříd pro děti s mentálním postižením.
Zájemcům bližší informace poskytneme na telefonním čísle: 731 151 826, 352 352 490.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Již pátým rokem škola přijímá děti do tříd se školním vzdělávacím programem běžné ZŠ. Třídy jsou zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ, jsou vhodné pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami s vývojovými poruchami učení, vývojovými poruchami chování (ADHD, ADD), narušenou komunikační schopností (vývojová dysfázie), souběžným postižením více vadami nebo autismem. Individuální přístup pedagogů a snížený počet žáků ve třídě snižuje riziko neúspěšnosti při zvládání učiva v dalších ročnících základní školy. Součástí školního vzdělávacího programu je předmět speciálně pedagogické péče.

Specifika vzdělávání a výchovy:
- snížený počet dětí ve třídě umožňuje individuální přístup k dítěti
- výuka speciálně pedagogickými metodami, do učebního plánu je zařazena speciálně pedagogická péče v rozsahu 1 hodin týdně
- tolerance k neklidnému chování dětí a žáků, které není ve větším kolektivu zvládnutelné
- zmírnění problémů v oblasti řeči a komunikace, motoriky a vnímání
Bližší informace poskytneme na tel. čísle: 352 352 490 - 491,  731 151 826
V případě zájmu je možné po předchozí domluvě navštívit výuku a prohlédnout si školní
prostory.


PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

Doklady potřebné pro přijetí: 
písemná žádost zákonného zástupce, doporučení školského poradenského zařízení. Děti mohou být přijaty v průběhu celého školního roku.

Druháci.Rehabilitační cvičení.Výuka v 1. třídě.

LOGOPEDICKÁ A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE
Pedagogové školy poskytují žákům individuální logopedickou a speciálně pedagogickou péči. Při práci využívají nové metody a postupy, pracují s dotykovým monitorem, interaktivními tabulemi a tablety. 

Logopedická péče. Logopedická péče.Logopedická péče.
Dotykový monitor. iPad v akci.Dotykový monitor.

Zajímavé odkazy

MŠMT

Město Chodov

Mezi stromy

Mapy.cz

Wikipedie

Užitečné 
weby
               
  Odyssea
  Logo 2

Realizace a výstupy projektů

Grantový projekt
Škola nemusí být problém

Výstupy projektu

 
Hurá prázdniny!


školní mléko

recyklohraní

mleko

                                 
Zájmová činnost

Z činnosti školních kroužků

Školní družina

Fotogalerie


hosted by ACTIVE 24