Vítá vás    
ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHODOV, NEJDECKÁ 254
Pracujeme společně. skola1Třeťáci skola2 Výjezd na farmu.
Mikulas Nástěnka Přípravná třída Den plný her SHM

Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov vzdělává děti a žáky v předškolním a základním školním vzdělávání. Její součástí jsou:

          Autistická třída

Školní rok 2019/2020

AKTUALITY

OSLAVY 125 VÝROČÍ MĚSTA CHODOVA
V sobotu 28. září 2019 proběhnou celoměstské oslavy125. výročí Chodova. V rámci oslav se uskuteční průvod, do kterého se zapojí všechny městské organizace, tedy i školy. Přijďte i vy rozšířit naše řady.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Zájemci o školní družinu si od pondělí 2. 9. mohou vyzvednout přihlášky do ŠD u paní vychovatelky. V současné době je naplněna kapacita školní družiny.
Kriteria pro přijetí dítěte do školní družiny

Informace k zajištění obědů ve školní jídelně na září 2019 naleznete v odkazu "Školní jídelna".
PRŮBĚŽNÝ ZÁPIS DO TŘÍD
Škola je vhodná pro vzdělávání dětí s vývojovými poruchami učení,  s poruchami pozornosti, vývojově oslabenými kognitivními funkcemi a komunikačními poruchami. Výhodou je Individuální přístup pedagogů a snížený počet žáků ve třídách. Zmíněné podmínky snižují riziko neúspěšnosti při zvládání učiva v dalších ročnících základní školy. Škola není spádová, tudíž mohou být zapsány děti bez ohledu na bydliště.

Případné dotazy k přijímání dětí  zodpovíme na tel. čísle: 352 352 490, 731 151 826


Zápis dětí do přípravné třídy -  v současné době naplněna kapacita třídy.
Pro školní rok 2019/2020 budou přijímány přednostně děti s odkladem školní docházky a dále děti (s přirozeným odkladem) narozené od 1. 9. 2013 - 31. 12. 2013.
Zájemci o přijetí dítěte do přípravné třídy se mohou informovat na telefonním čísle:
352 352 490 nebo 731 151 826, e-mail:  info@zschodov-nejdecka.cz

PROJEKTOVÁ VÝUKA

Pat a MatStaré pověsti českéPříběhy včelích medvídků
Další foto naleznete na školní stránce na facebooku.

Projekt "Škola nemusí být problém I."
Naše škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. na období 2017–2019. Realizovaný projekt "Škola nemusí být problém I.", CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007694 se zaměřuje na:Vzdělávání  pedagogických pracovníků (Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost a cizí jazyky), tandemovou výuku, předávání zkušeností pedagogů a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ
V případě zájmu lze v omezeném počtu přijmout i děti se speciálními vzdělávacími potřebami prvního až pátého ročníku (šk. rok 2019/2020) do speciálních tříd pro děti s poruchami učení (dyslektiky, dyskalkuliky, děti s poruchami řeči a ADHD) nebo do speciálních tříd pro děti s mentálním postižením a PAS.
Zájemcům bližší informace poskytneme na telefonním čísle: 731 151 826, 352 352 490.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Již šestým rokem škola přijímá děti do tříd se školním vzdělávacím programem běžné ZŠ. Třídy jsou zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ, jsou vhodné pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami s vývojovými poruchami učení, vývojovými poruchami chování (ADHD, ADD), narušenou komunikační schopností (vývojová dysfázie), souběžným postižením více vadami nebo autismem. Individuální přístup pedagogů a snížený počet žáků ve třídě snižuje riziko neúspěšnosti při zvládání učiva v dalších ročnících základní školy. Součástí školního vzdělávacího programu je předmět speciálně pedagogické péče.

Specifika vzdělávání a výchovy:
- snížený počet dětí ve třídě umožňuje individuální přístup k dítěti
- výuka speciálně pedagogickými metodami, do učebního plánu je zařazena speciálně pedagogická péče v rozsahu 1 hodin týdně
- tolerance k neklidnému chování dětí a žáků, které není ve větším kolektivu zvládnutelné
- zmírnění problémů v oblasti řeči a komunikace, motoriky a vnímání
Bližší informace poskytneme na tel. čísle: 352 352 490 - 491,  731 151 826
V případě zájmu je možné po předchozí domluvě navštívit výuku a prohlédnout si školní
prostory.


PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

Doklady potřebné pro přijetí: 
písemná žádost zákonného zástupce, doporučení školského poradenského zařízení. Děti mohou být přijaty v průběhu celého školního roku.

Druháci.Rehabilitační cvičení.Výuka v 1. třídě.

LOGOPEDICKÁ A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE
Pedagogové školy poskytují žákům individuální logopedickou a speciálně pedagogickou péči. Při práci využívají nové metody a postupy, pracují s dotykovým monitorem, interaktivními tabulemi a tablety. 

Logopedická péče. Logopedická péče.Logopedická péče.
Dotykový monitor. iPad v akci.Dotykový monitor.

Zajímavé odkazy

MŠMT

Město Chodov

Mezi stromy

Mapy.cz

Wikipedie

Užitečné 
weby
               
  Odyssea
  Logo 2

Realizace a výstupy projektů

Grantový projekt
Škola nemusí být problém

Výstupy projektu

 
Hurá prázdniny!


školní mléko

recyklohraní

mleko

                                 
Zájmová činnost

Z činnosti školních kroužků

Školní družina

Fotogalerie


hosted by ACTIVE 24