Vítá vás    
ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHODOV, NEJDECKÁ 254
Pracujeme společně. skola1Třeťáci skola2 Výjezd na farmu.
Mikulas Nástěnka Přípravná třída Den plný her SHM

Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov vzdělává děti a žáky v předškolním a školním vzdělávání. Její součástí jsou:

Základní škola praktickáAKTUALITY

Školní rok 2016/2017
Nový školní rok bude slavnostně zahájen v kmenových učebnách ve čtvrtek 1. září 2016.


Školní rok 2015/2016

HURÁ NA PRÁZDNINY!
Krásné a pohodové prázdniny přejeme všem našim žákům a jejich rodičům. Těšíme se na Vás v novém školním roce, který začne 1. 9. 2016.

Hurá na prázdniny!

CELOŠKOLNÍ VÝLET
Ve čtvrtek  9. června proběhl celoškolní výlet na Pražský hrad a Letiště Václava Havla. Děti si na Pražském hradě prohlédly katedrálu sv. Víta, nádvoří s kašnami a střídání stráží. Na letišti se seznámily z blízka s jeho provozem a leteckou technikou.
Děkujeme za finanční příspěvek na výlet zastupitelstvům obcí Vřesová a Vintířov.

Výlet na Pražský hrad.

DEN ZEMĚ - ČARODĚJNICE

Čarodějnice.

V pátek 29. dubna jsme uspořádali Den Země.  Z recyklovaného materiálu jsme vytvářeli "Čarodějnice". foto1, foto 2, foto 3

ZÁPIS DĚTÍ DO ŠKOLY 2016/2017

Stále probíhá zápis do přípravné třídy základní školy, děti do přípravné třídy je možné zapsat až do června 2016 (do naplnění tříd). V případě zájmu nás můžete kontaktovat na tel. čísle 352 352 490 - 491.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Již třetím rokem škola přijímá děti do 1. třídy běžné ZŠ. Třída je vhodná pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, například s vývojovými poruchami učení, vývojovými poruchami chování (ADHD, ADD), narušenou komunikační schopností
(vývojová dysfázie), souběžným postižením více vadami nebo autismem. Individuální přístup pedagogů a snížený počet žáků ve třídě snižuje riziko neúspěšnosti při zvládání učiva v dalších ročnících základní školy.

Specifika vzdělávání a výchovy:
- snížený počet dětí ve třídě umožňuje individuální přístup k dítěti
- výuka speciálně pedagogickými metodami, do učebního plánu je zařazena speciálně pedagogická péče v rozsahu 2 hodin týdně
- tolerance k neklidnému chování dětí a žáků, které není ve větším kolektivu zvládnutelné
- zmírnění problémů v oblasti řeči a komunikace, motoriky a vnímání

Bližší informace poskytneme na tel. čísle: 352 352 490 - 491,  731 151 826
V případě zájmu je možné po předchozí domluvě navštívit výuku a prohlédnout si školní prostory.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

Doklady potřebné pro přijetí: 
písemná žádost zákonného zástupce, doporučení školského poradenského zařízení.
Děti mohou být přijaty v průběhu celého školního roku.

Druháci.Rehabilitační cvičení.Výuka v 1. třídě.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
Přípravné třídy ZŠ při škole mají více než desetiletou tradici. Navštěvují je předškolní děti a děti s odkladem školní docházky. Přípravná třída je vhodná pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky. Věnujeme se také předškolákům s poruchami pozornosti, vnímání a komunikace. Vzdělávání je zaměřené na systematickou přípravu dětí pro vstup do první třídy základní školy a na předcházení případným neúspěšným začátkům školní docházky. Probíhá individuálně v menším kolektivu dětí (10 - 14). Organizačně se výuka více podobá školnímu vyučování, probíhá v blocích od 8:00 do 11:30 hod. Škola nabízí i ranní a odpolední družinu.
Učitelky hravou formou rozvíjejí u dětí rozumové schopnosti, jako jsou jazykové a komunikační dovednosti, předmatematické představy a poznání. Zaměřují se také na rozvoj jemné i hrubé motoriky a grafomotoriky. Součástí výuky je  výtvarná, tělesná a pracovní výchova. Pro děti jsou pořádány různé aktivity jako výlety a exkurze, návštěvy knihovny a různé kulturní akce.
Děti jsou přijímány na základě přihlášky a doporučení pedagogicko psychologické poradny.   
Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Bližší informace poskytneme na tel. čísle: 352 352 490 - 491,  731 151 826
V případě zájmu je možné po předchozí domluvě navštívit výuku a prohlédnout si školní prostory.
Rozumová výchova.Připravaná třída - matematické představy.

PROJEKTOVÝ TÝDEN "UMÍME TO S PENĚZI"
Ve třetím listopadovém týdnu  ve škole proběhl projektový týden zaměřený na rozvoj finanční gramotnosti. Děti se dozvěděly mnoho nových informací o mincích a bankovkách, rodinném rozpočtu, příjmech a výdajích, spoření a nakupování.

DÝŇOVÝ DEN
Poslední školní den před podzimními prázdninami jsme tradičně uspořádali projektový den - "Dýňový den". Děti se seznámily s významem svátku "Dušiček - Památkou všech věrných zesnulých" a Halloweenu. Symbolem projektového dne se stala halloweenská dlabaná dýně.  Nejprve proběhlo "dýňové" čtení, psaní a počítání, potom se "dlabalo". Část tříd si stihla upéct i vuřty a uklidit školní zahradu.
Foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, foto 5
Další foto naleznete na školní stránce na facebooku.

LOGOPEDICKÁ A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE
Pedagogové školy poskytují žákům individuální logopedickou a speciálně pedagogickou péči. Při práci využívají nové metody a postupy, pracují s dotykovým monitorem, interaktivními tabulemi a tablety. 

Logopedická péče. Logopedická péče.Logopedická péče.
Dotykový monitor. iPad v akci.Dotykový monitor.


Zajímavé odkazy

MŠMT

Město Chodov

Mezi stromy

Mapy.cz

Wikipedie

Užitečné 
weby
               
  Odyssea
  Logo 2

Realizace a výstupy projektů

Grantový projekt
Škola nemusí být problém

Výstupy projektu

 
Hurá prázdniny!


školní mléko

recyklohraní

mleko

                                 
Zájmová činnost

Z činnosti školních kroužků

Školní družina

FotogalerieSetkání absolventů 2015

Projektový týden finanční gramotnosti 2015

Pololetní vysvědčení 2016


hosted by ACTIVE 24